Privacy Policy

1.    Wie zijn wij? 

Signature Foods Belgium nv, met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Steenweg op Tielen 53, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout met ondernemingsnummer 0419.762.847 (hierna “Signature Foods”) is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Onze contactgegevens zijn: 
Signature Foods Belgium nv 
Steenweg op Tielen 53
2300 Turnhout
E-mail: info.be [at] signaturefoods.com
Telefoon: 014/42.61.11. 

 

2.    Welke gegevens verwerken wij? 

Signature Foods verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens in het kader van spaarprogramma, welke zij rechtstreeks van u verkrijgt: 

 • Persoonlijke contactinformatie, met inbegrip van alle informatie die Signature Foods nodig heeft om persoonlijk met u contact op te nemen en om uw online reservatie te voltooien met betrekking tot het online spaarpuntprogramma (zoals naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer);
 • Gegevens m.b.t. uw bestellingen en aankopen van Signature Foods producten, met name de bestelgegevens van bestellingen geplaatst bij Signature Foods en de scangegevens van Signature Foods producten, al dan niet rechtstreeks bij Signature Foods aangekocht  
 • Verwerking van betalingen en uw betaalhistoriek; 
 • Beheer van uw gebruikersaccount (inloggegevens en taal).

 

3.    Waarom verwerken wij uw gegevens?

Wij zullen de door u verstrekte informatie gebruiken in het kader van het spaarprogramma en verder:

 • om de door u bestelde artikelen bij u te kunnen afleveren;
 • in het kader van klantenbeheer;
 • voor het verzenden van nieuwsbrieven en gebeurlijke reclameboodschappen m.b.t. de producten van Signature Foods.

 

4.    Op basis waarvan verwerken wij deze gegevens? 

Wij zullen de gegevens die u ons verstrekt voor bovengenoemde doeleinden verwerken omdat: 

 • Wij moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen in het kader van bepaalde administratie;
 • Het noodzakelijk is in uitvoering van het spaarprogramma waaraan u deelneemt; 
 • We een legitiem belang hebben om dit te doen, en m.n. kadert de gegevensverwerking in de normale bedrijfsvoering van Signature Foods, waarbij zij er streng over waakt enkel deze gegevens te verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij deze gegevens verwerkt.
 • Wij hiervoor over uw toestemming beschikken. Als klant van Signature Foods en deelnemer van het spaarprogramma, kan u marketingcommunicatie ontvangen i.v.m. de producten van Signature Foods. Zoals hierna voorzien, zal u steeds de mogelijkheid hebben zich uit te schrijven en zo niet langer dergelijke communicatie ontvangen. 

Indien u niet bereid bent bepaalde persoonsgegevens te verstrekken of niet wenst dat wij deze gegevens verwerken, kan dit tot gevolg hebben dan u niet kunt deelnemen aan het spaarprogramma of dat de deelname aan het spaarprogramma wordt beëindigd.  Indien u uw toestemming zou intrekken voor wat betreft het gebruik van bepaalde persoonsgegevens voor voormede commerciële doeleinden, zal dit niet leiden tot een einde van de deelname aan het spaarprogramma. 


5.    Aan wie geven wij uw gegevens door? 

Signature Foods geeft persoonsgegevens niet door, behalve zoals hierna beschreven. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:

 • Dienstverleners die namens ons diensten uitvoeren op basis van onze instructies, m.n.:
  • externe dienstverleners die namens ons diensten uitvoeren op basis van onze instructies, m.n. (i) de partner met wie wordt samengewerkt in het kader van marketinginitiatieven; (ii) de partner met wie wordt samengewerkt in het kader van het spaarprogramma; 
  • Ondernemingen die behoren tot de groep van vennootschappen waartoe Signature Foods behoort.
 • Autoriteiten: indien de overheid een onderzoek uitvoert kunnen wij uw persoonlijke informatie delen met de overheid indien dit vereist is door de wet. Wij kunnen ook uw persoonsgegevens vrijgeven indien het absoluut noodzakelijk is voor het voorkomen, ontdekken of vervolgen van criminele zaken. 

We behouden ons het recht voor om persoonsgegevens die we over u hebben over te dragen in het geval we onze onderneming of activa geheel of gedeeltelijk verkopen of overdragen. Mocht een dergelijke verkoop of overdracht plaatsvinden, dan zullen we redelijke inspanningen leveren om de overnemer ertoe te brengen de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met ons privacybeleid.

 

6.    Bescherming van uw persoonsgegevens

Signature Foods erkent het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens en neemt voldoende voorzorgen om deze gegevens zo uitgebreid mogelijk te beschermen tegen verlies, diefstal, wangebruik en ongeautoriseerde toegang. 
Zo heeft Signature Foods enkele waarborgen ingebouwd. Indien u een Signature Foods-account heeft, is dit beschermd door een paswoord. Bepaalde data zijn beschermd door encryptie wanneer het uitgewisseld wordt tussen uw web browser en/of mobiele applicatie en Signature Foods. Beveiligingsproblemen worden regelmatig gemonitord.

 

7.    Hoe lang bewaren wij uw gegevens? 

Signature Foods zal uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het vermelde doel, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden, en de wettelijke voorschriften na te leven.

Dat betekent dat we uw persoonsgegevens na uw laatste samenwerking met Signature Foods maximaal gedurende een periode van 10 jaar kunnen bijhouden. Wanneer de persoonsgegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen.  

 

8.    Welke rechten heeft u? 

U beschikt over bepaalde rechten en keuzes in verband met de persoonsgegevens die wij van u verzamelen. 

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Signature Foods. 
U kan zich in elk geval verzetten tegen welke verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U heeft het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens indien (i) u de juistheid betwist van de persoonsgegevens, (ii) de verwerking onrechtmatig is en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens, (iii) wij hebben uw gegevens niet langer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nog nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, (iv) u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van de gerechtvaardigde belangen van Signature Foods.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of beperking van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info.be [at] signaturefoods.com .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en rijksregisternummer (BE) of Burgerservicenummer (BSN)  (NL) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Signature Foods houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

Signature Foods wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens: 
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
 +32 (0)2 274 48 00
 +32 (0)2 274 48 35
contact(at)apd-gba.be

 

9.    Links naar andere websites

Deze website kan links bevatten naar andere websites. Deze privacy policy breidt zich niet uit tot uw gebruik van deze websites. Signature Foods is niet aansprakelijk voor de privacy policy van andere websites, of de manier waarop zij gegevens verzamelen, opslaan, gebruiken of verdelen. 

 

10.    Cookies

Signature Foods kan informatie ontvangen over uw gebruik van onze website door cookie bestanden.
Cookies zijn kleine bestanden die door een Webserver die u raadpleegt, worden opgemaakt en worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Ze maken het mogelijk om de latere toegang tot de website of de applicatie waaraan de cookies zijn gekoppeld, te versnellen en uw bezoeken van die website of het gebruik van de applicatie vlotter te doen verlopen.
Wanneer u beslist dat u niet tevreden bent met het gebruik van cookies op de website, kan u deze gemakkelijk verwijderen vanuit de cookie folder in uw browser. U kan uw browser ook zo instellen dat deze cookies blokkeert of een waarschuwing geeft voordat een cookie bewaard wordt op uw computer. Gelieve de hulpfunctie van uw browser te raadplegen voor meer informatie hierover. 
Indien u uw browser niet heeft ingesteld dat deze cookies blokkeert, zal ons systeem cookies uitsturen naar uw computer wanneer u inlogt op onze website. 
Meer informatie vindt u on onze cookie policy.

 

11.    IP Adres

De Signature Foods server registreert het IP adres van elke bezoeker van onze website. Dit maakt het mogelijk voor Signature Foods om de datum, de tijd en de duur van elk bezoek vast te leggen voor iedere computer dat onze website heeft bezocht. Signature Foods kan deze informatie gebruiken om haar website te evalueren en te verbeteren. 

 

12.    Wijzigingen aan deze privacy policy

Signature Foods houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze privacy policy. Elke wijziging zal onmiddellijk geplaatst worden op de website en van zodra deze op de website staan, wordt u geacht hiervan kennis genomen te hebben en aanvaard te hebben bij uw eerste gebruik van de website die volgde op de aanpassing. 

 

13.    Contacteer ons
Indien er vragen zijn betreffende deze privacy policy, aarzel niet om ons te contacteren via de onderstaande gegevens: 
Signature Foods Belgium nv 
Steenweg op Tielen 53
2300 Turnhout
E-mail: info.be [at] signaturefoods.com
Telefoon: 014/42.61.11.