Spaarreglement


1.    De firma SIGNATURE FOODS BELGIUM NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2300 Turnhout, Steenweg op Tielen 53, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, met als ondernemingsnummer 0419.762.847 (hierna aangeduid als “Signature Foods”) organiseert een online spaarpuntenprogramma (hierna aangeduid als “Spaarprogramma”).

2.    De deelneming aan dit Spaarprogramma is voorbehouden aan rechtspersonen en meerderjarige natuurlijke personen, welke professionele afnemers zijn van de producten van Signature Foods en actief zijn in de detailhandel (levensmiddelenbranche). 
Mogen niet deelnemen aan het Spaarprogramma:

  • De personeelsleden van Signature Foods of de met haar op zelfstandige basis samenwerkende personen;
  • De personeelsleden van partnervennootschappen, of de met hen op zelfstandige basis samenwerkende personen, die direct of indirect meewerken aan dit Spaarprogramma;
  • De familieleden van de onder de voorgaande punten bedoelde personen (onder familielid wordt verstaan: de bloed- en aanverwanten in de eerste graad, evenals de personen die onder hetzelfde dak leven).

3.    Alvorens deel te kunnen nemen aan het Spaarprogramma dient elke kandidaat-deelnemer zich te registreren via de applicatie “Signature Foods Professional Points for you”. Na deze registratie en na goedkeuring door Signature Foods (er wordt gestreefd deze binnen de 16 werkuren af te leveren) kan de deelnemer punten sparen. Signature Foods behoudt zich het recht voor om kandidaat deelnemers te weigeren.

4.    Een deelnemer kan punten sparen door de applicatie “Signature Foods Points for you” te downloaden. Om te sparen, volstaat het om producten waarop een spaarpunt door Signature Foods is aangebracht te kopen. Deze producten zijn voorzien van een unieke QR code op de verpakking, welke door de deelnemer kan gescand worden.  Het betreft producten van de merken Hamal, Le Cobourg en VH Signature. Spaarpunten kunnen ook verzameld worden door deel te nemen aan promotionele acties.  

5.    Deelnemers kunnen via hun account het totaal aantal gespaarde punten raadplegen.

6.    Verzamelde spaarpunten kunnen worden ingeruild voor één of meerdere geschenken opgenomen in  de door Signature Foods opgestelde geschenkencatalogus. Spaarpunten zullen in geen geval geruild kunnen worden tegen geld of een ander voordeel dat niet door Signature Foods werd vastgelegd. 

7.    Een gebrek aan spaarpunten om een bepaald geschenk te verkrijgen, kan in geen geval door betaling van een bijkomende som geld aangevuld worden.  

8.    Signature Foods behoudt zich het recht voor de geschenkencatalogus, de producten die recht geven op spaarpunten evenals het aantal spaarpunten die per product werden toegekend, te wijzigen.

9.    Verzamelde spaarpunten kunnen niet overgedragen worden aan een andere account of deelnemer.

10.    Spaarpunten kunnen tot 2 jaar na aankoopdatum van de producten (zoals vermeld in punt 5) gescand worden. Na deze periode kunnen de spaarpunten niet meer toegekend worden aan een account.

11.    De geschenken worden zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling geleverd. De levering en de dienst na levering zullen verzorgd worden door de vennootschap waarmee Signature Foods samenwerkt in het kader van het Spaarprogramma. Signature Foods is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging of andere problemen met betrekking tot deze levering. 

12.    De voorgestelde artikelen kunnen lichte wijzigingen vertonen zowel wat kleur als model betreft. Indien een artikel niet meer voorradig is bij de leverancier op het moment van de ontvangst van de bestelling, behoudt Signature Foods zich het recht voor, na overleg met de deelnemer, het gekozen geschenk te vervangen door een gelijkaardig type/artikel van dezelfde waarde en kwaliteit.

13.    De geschenkartikelen worden niet teruggenomen, noch geruild. 

14.    Signature Foods is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de geschenkartikelen. In geval van enig gebrek aan het geleverde artikel of in geval van transportschade, dient de deelnemer zich rechtsreeks te richten tot de leverancier van het artikel. De klacht betreffende de levering moet binnen de 5 werkdagen na levering schriftelijk verzonden worden, bij gebreke waaraan de klacht niet aanvaard zal worden. Voor verborgen gebreken zal enkel de garantie gelden verstrekt door de leverancier van het artikel. Met eventuele vragen omtrent de contactgegevens van de leverancier, kan de deelnemer contact opnemen met klantendienst van Signature Foods Belgium 

15.    Bij retourzendingen waar de leverancier van oordeel is dat er geen sprake is enig gebrek of enige schade, zal het artikel op kosten van de deelnemer aan hem worden overgemaakt, zonder teruggave van de punten. Indien de retourzending gerechtvaardigd is wegens één van de beide redenen vermeld in het vorige artikel, dan mag de deelnemer onmiddellijk een nieuw artikel bestellen tot het aantal gecumuleerde punten of zijn aantal gecumuleerde punten terugvorderen.

16.    In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt Signature Foods zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemers zonder meer uit te sluiten van verdere deelname aan het Spaarprogramma. De uitgesloten deelnemer verliest alle  eventueel reeds gespaarde punten, zonder dat deze kunnen worden ingeruild en zonder dat de uitgesloten deelnemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.

17.    Bij elke vastgestelde onregelmatigheid van een deelnemer of bij elke poging tot vervalsing van het scannen van punten zal Signature Foods de nodige maatregelen nemen. De beslissingen van Signature Foods zullen op dit vlak onherroepelijk zijn.

18.    Dit Spaarprogramma is geheel vrijblijvend. De deelnemers kunnen op elk ogenblik en zonder kosten uit het Spaarprogramma stappen door een e-mail te sturen naar info.turnhout [at] signaturefoods.com of pointsforyou [at] signaturefoods.com.

19.    Signature Foods verwerkt in het kader van dit Spaarprogramma de persoonsgegevens van de deelnemers overeenkomstig alle toepasselijke regelgeving en verwijst in dit verband naar haar Privacy Policy, die kan geraadpleegd worden via de website: www.signaturefoodsprofessional.com

20.    De deelname aan het Spaarprogramma houdt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding in van dit reglement. In geval van ambiguïteit of betwistingen met betrekking tot de interpretatie of de toepassing van het regelement, zal het oordeel van Signature Foods bindend zijn.

21.    Signature Foods behoudt  zich het recht voor om de bepalingen van dit Spaarprogramma te wijzigen. Essentiële wijzigingen zullen tijdig aan de deelnemers gecommuniceerd worden.

22.    Signature Foods behoudt zich het recht voor om het Spaarprogramma en de spaarpunten die erbij horen te beëindigen, zonder hiervoor een reden op te moeten geven. Deelnemers kunnen maken in dit geval geen aanspraak op enige vergoeding, tegemoetkoming of compensatie.
Signature Foods zal 6 maanden op voorhand de deelnemers aan het Spaarprogramma op de hoogte brengen van deze intentie via de gebruikelijke communicatiekanalen van Signature Foods (voornamelijk via de applicatie of via e-mail)

23.    Een actuele versie van dit reglement kan bekomen worden via de website: www.signaturefoodsprofessional.be.

24.    Dit reglement valt onder de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. In geval van geschil of betwisting is uitsluitend de rechtbank van het arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd.

Signature Foods Belgium NV.